„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

WAŻNA INFORMACJA

Strona główna » Aktualności » WAŻNA INFORMACJA

Konsorcjum „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy” w składzie: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ECO-FARM Sosnówka sp. z o.o. oraz pani dr Barbara Baj Wójtowicz (Gospodarstwo Rolne Barbara Baj Wójtowicz) niniejszym informują, że Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny nie jest członkiem konsorcjum „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy”, które realizuje projekt „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”.

Fundacja nie jest beneficjentem działania „Współpraca” w realizowanym przez konsorcjum projekcie, a wobec konsorcjum jest podmiotem trzecim nieuprawnionym do jego reprezentowania, ani do otrzymywania lub udzielania informacji dotyczących konsorcjum oraz realizowanego przez nie projektu „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”. Członkowie konsorcjum oświadczają, że nie ponoszą odpowiedzialności za działania Fundacji i nie akceptują skutków zawieranych przez nią umów w imieniu konsorcjum lub w związku z realizowanym w/w projektem. Za działania podjęte przez podmioty trzecie we współpracy z Fundacją oraz za zobowiązania fundacji w związku z realizacją przez konsorcjum operacji „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy” wyłączną odpowiedzialność ponoszą te podmioty oraz Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny.