„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

OPERACJA „INNOWACYJNY MODEL UPRAWY, PRZETWÓRSTWA I DYSTRYBUCJI ZIÓŁ W DOLINIE ZIELAWY”

Strona główna » OPERACJA „INNOWACYJNY MODEL UPRAWY, PRZETWÓRSTWA I DYSTRYBUCJI ZIÓŁ W DOLINIE ZIELAWY”

LUBELSKIE ZIOŁA Innowacyjny model produkcji zielarskiej w systemie agroleśnym

 

Operacja „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”

LUBELSKIE ZIÓŁA innowacyjny model produkcji zielarskiej w systemie agroleśnym to produkcja w  zrównoważonym systemie, który zapewnia opłacalność ekonomiczną oraz ekologiczną. Lubelskie Zioła to również nowa marka produktów o działaniu prozdrowotnym wytwarzanych w systemie agroleśnym: herbatek oraz przypraw. Zachęcamy do poczytania o tym czym jest agroleśnictwo w artykule dr Barbary Baj Wójtowicz Agroleśnictwo – co to jest? Nasz projekt zatytułowaliśmy „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”. Jest on realizowany w Gospodarstwie Rolnym dr Barbary Baj Wójtowicz w Sosnówce położonej w Dolinie Zielawy, regionie znanym z tradycji uprawy ziół. Projekt uzyskał wsparcie z działania Współpraca w ramach  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego nowego modelu uprawy, zbioru, zarządzania gospodarstwem rolnym oraz produkcją w przetwórstwie za pomocą nowego systemu, oraz modelu, w wyniku którego powstaną dwa końcowe nowe produkty wprowadzone na rynek za pomocą ulepszonej metody marketingowej.
Projekt został opracowany przez dr Barbarę Baj Wójtowicz pracującą dla Uniwersytetu Oxfordzkiego, właścicielkę gospodarstwa rolnego w Sosnówce oraz prof. Ewę Osińską badaczkę Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz promotorkę pierwszego w Polsce doktoratu z zakresu agroleśnictwa i specjalistkę od upraw zielarskich.

Konsorcjum badawczo – wdrożeniowe „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy”

Projekt jest realizowaliśmy jako powołana w tym celu Grupa Operacyjna „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy”, którą tworzą  ECO – FARM Sosnówka sp. z o.o. – lider konsorcjum, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie http://www.sggw.edu.pl oraz dr Barbara Baj Wójtowcz (Gospodarstwo Rolne). Jako konsorcjum podpisaliśmy umowę z ARiMR na realizację projektu w okresie od 12.06.2018 r. do 11.06.2021 r. w Gospodarstwie Rolnym dr Barbary Baj Wójtowicz w Sosnówce oraz w ECO – FARM Sosnówka sp. z o.o.

W ramach projektu zespół SGGW we współpracy z dr Barbarą Baj Wójtowicz (Gospodarstwo Rolne) opracował nowe praktyki rolnicze (agrotechniki) upraw roślin zielarskich. Opracowywane zostały agrotechniki upraw w:

  • Systemie agroleśnym (czyli polikulturowym) dla bzu czarnego z miodunką sp., dla bzu czarnego z przetacznikiem leśnym oraz dla roży owocowej z maliną moroszką. O malinie moroszce – niezwykle cennej roslinie ciekawie pisze dr Barbara Baj Wójtowicz Malina moroszka- Rubus chamaemorus
  • Systemie monokulturowym z elementami agroleśnictwa dla pokrzywy zwyczajnej, ostrożenia warzywnego oraz rzepiku pospolitego. O tym jak uprawiać i stosować pokrzywę przeczytajcie w artykule prof. Ewy Osińskiej i dr Wiesławy Rosłon Pokrzywa zwyczajna – występowanie, zbiorowiska naturalne, uprawa

Wdrożenia Lubelskie Zioła innowacyjny model produkcji zielarskiej w systemie agroleśnym

W ramach zadań badawczo – wdrożeniowych są wprowadzane do uprawy gatunki dziko rosnące, w tym zagrożone takie jak malina moroszka w systemie agroleśnym z różą owocową, przetacznik leśny i miodunka sp. w systemie agroleśnym z bzem czarnym, ostrożeń warzywny, rzepik pospolity, pokrzywa zwyczajna.

Lubelskie Zioła innowacyjny model produkcji zielarskiej w systemie agroleśnym to model produkcji „od pola do stołu”. Z surowców zielarskich uzyskanych z upraw prowadzonych przez dr Barbarę Baj Wójtowicz zostały stworzone przez ECO – FARM Sosnówka sp. z o.o. nowe produkty o działaniu prozdrowotnym (herbatki oraz przyprawy) na podstawie receptur opracowanych przez zespół SGGW. Produkty te są wprowadzane na rynek pod marką Lubelskie Zioła  za pomocą nowej strategii marketingowej.

W ramach operacji opracowaliśmy model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji dla kilkuhektarowego, pilotażowego gospodarstwa dr Barbary Baj Wójtowicz położonego w Dolinie Zielawy, który poddaliśmy wielokierunkowej analizie w warunkach rzeczywistych. Po etapie wdrożenia model jest upowszechniany jako dobra praktyka, w innych gospodarstwach są wdrażane systemy agroleśne. Model ten jest przykładem rolnictwa wspierającego łagodzenie zmian klimatu, przeciwdziałanie suszy, wspierającego bioróżnorodność, odbudowę gleby oraz wprowadzania do uprawy dziko rosnących zagrożonych gatunków celem ochrony ich populacji.

NAGRODY za Lubelskie Zioła innowacyjny model produkcji zielarskiej w systemie agroleśnym

Projekt i jego rezultaty są popularyzowane w Polsce i poza jej granicami przez dr Barbarę Baj Wójtowicz, ECO – FARM Sosnówka sp. z o.o. oraz badaczy SGGW. W wyniku przeprowadzonej przez nich serii wykładów i prezentacji projekt został wyróżniony przez Komisję Europejską jako jeden z najbardziej innowacyjnych projektów w UE. Projekt otrzymał również wiele nagród w Polsce m. in. nagrodę za najciekawszy projekt realizowany z funduszy unijnych w Polsce, a także nagrodę za najlepsze rozwiązania poprawiające ekonomikę polskiego rolnictwa.

Rezultaty

Rezultaty realizacji operacji to:
1. Opracowany i wdrożony nowy produkt w postaci herbatki z suszonych owoców (z gatunków dotychczas niestosowanych w takim przetwórstwie);
2. Opracowany i wdrożony nowy produkt w postaci przyprawy (z gatunków dotychczas niestosowanych w takim przetwórstwie);
3. Opracowana i wdrożona nowa praktyka – agrotechnika uprawy polegająca na: wprowadzeniu do uprawy w systemie agroleśnym z czarnym bzem oraz z różą owocową (pomarszczona i dzika) roślin cieniolubnych dziko rosnących będących gatunkami zagrożonymi i/ lub chronionymi tj. miodunka plamista, malina moroszka i przetacznik leśny. Przeczytajcie artykuł mgr inż. Pawła Orlińskiego o tym Dlaczego warto uprawiać zioła w systemie agroleśnym? Co to jest allelopatia?
4. Opracowana i wdrożona nowa praktyka – agrotechnika monokultury w celu wprowadzenia do uprawy roślin dzikorosnących tj. pokrzywa zwyczajna, rzepik pospolity, ostrożeń warzywny;
5. Opracowana i wdrożona nowa metody organizacji i zarządzania produkcją w gospodarstwie rolnym dzięki stworzeniu systemu GIS dla gospodarstwa czerpiącego dane;
6. Opracowana i wdrożona nowa metody organizacji i zarządzania produkcją (w tym badanie emisyjności, opłacalności, sposobów suszenia i parametrów urządzeń suszących) w mikroprzedsiębiorstwie;
7. Opracowana i wdrożona udoskonalona metoda marketingu nowych produktów wytworzonych w oparciu o nową agrotechnikę, nową metodę organizacji i zarządzania